fbpx

Polityka prywatności

 

 1. Administrator danych Administratorem Państwa danych jest Motoryzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Al. Wojska Polskiego 20, 41-500 Chorzów (dalej zwana Motoryzacja). Z Motoryzacją można skontaktować się poprzez adres email: salon@mgplazawarszawa.pl .

 

W przypadku W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres email: iod@mgplazawarszawa.pl.

 

 1. Pozyskanie danych

 

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w sytuacji, gdy się Państwo z nami kontaktują i podają informacje o sobie np. w celu uzyskania informacji o samochodzie, usługach. Dane możemy pozyskiwać też z innych źródeł, w tym od podmiotów świadczących usługi finansowe lub naszych partnerów marketingowych, a także z publicznie odstępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS). Dane możemy też pozyskiwać z plików cookie używanych na tej stronie oraz umieszczanych w kampaniach marketingowych kierowanych do Państwa (np. drogą e-mail). Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie można pozyskać z Polityki Cookie.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych

 

Dane przez nas przetwarzane obejmują imię i nazwisko, preferowaną formę kontaktu, numer telefonu, adres email, miejsce zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości, dane prowadzonej działalności gospodarczej (jej nazwa, adres, NIP, REGON), preferowane samochody, planowany najbliższy zakup samochodu preferowaną lub wybraną metodę płatności oraz finansowania, a także informacje o profilu w mediach społecznościowych, jeśli kontaktują się Państwo z nami tą drogą oraz

Treść Państwa opinii i komentarzy na naszej stronie oraz Facebooku.

Przetwarzamy również historię Państwa relacji z nami – treść naszej korespondencji z Państwem oraz historię Państwa wizyt w salonach, osobie odpowiedzialnej za Państwa obsługę, informacje o Państwa jazdach testowych, numer VIN zakupionego samochodu, jego numer rejestracyjny, model i konfiguracja, data zamówienia, dostawy, rejestracji, cena, informacje na temat gwarancji, wartości rezydualnej, dane zbierane na potrzeby uzyskania lub korzystania z ubezpieczenia, dane o posiadaczu samochodu, informacje o zakupionych częściach, innych produktach i usługach, historię serwisowania i gwarancji oraz reklamacji, a także Państwa numer identyfikacyjny i numer umowy.

 

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

– świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym udostępniania treści na tej stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– realizacji zamówień składanych przez Państwa, w tym obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

– wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z odpowiedzialnością za produkt, rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania Państwa danych przez uprawnione organy czy sądy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

– utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz przesyłania Państwu informacji o naszych ofertach czy promocjach, jak również w innych celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu; podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne abyśmy mogli pozostać z Państwem w kontakcie czy udzielić Państwu odpowiedzi;

– badania Państwa satysfakcji z naszych produktów i usług, a także ulepszania naszej oferty i sposobu działania, badania i analiz rynku oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;

– ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;

– zapewnienia sprawnego działania tej strony internetowej, dostosowania jej do Państwa preferencji, monitoringu jej wykorzystania i interakcji z poszczególnymi jej częściami, w celu jej rozwijania i ulepszania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu.

 

Możemy także zbierać i przetwarzać Państwa dane w innych celach – w takim przypadku będziemy Państwa informować o takich celach i podstawach prawnych przetwarzania w momencie skierowania do Państwa prośby o podanie danych lub w przekazywanych Państwu dokumentach.

Państwa dane, które przetwarzamy, możemy wykorzystywać do identyfikacji Państwa zainteresowań i stworzenia na tej podstawie Państwa profilu, aby na jego podstawie dopasowywać do Państwa zainteresowań kierowaną do Państwa komunikację marketingową. Jednak nie będziemy wobec Państwa podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji.

Do celów marketingu naszych produktów i usług korzystamy również z narzędzi Facebook, które rejestrują Państwa aktywności na tej stronie do optymalizacji wyświetlania Państwu reklam i tworzenia tak zwanych nietypowych grup odbiorców reklam na Facebooku (np. na podstawie Państwa kliknięć na naszej stronie zbieranych przez pixel Facebooka czy za pomocą wtyczki społecznościowej). W zakresie przetwarzania polegającego na zbieraniu i przekazywaniu danych z naszych stron do Facebooka, spółka Facebook Ireland Limited, z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jest wraz z nami współadministratorem Państwa danych osobowych. Wykorzystanie narzędzi odbywa się zgodnie z regulaminem określonym przez Facebooka.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również na innych platformach takich jak: Istagram, LinkedIn oraz Allegro.

 

 1. Gdzie przekazujemy dane
  Państwa dane osobowe możemy przekazywać do następujących kategorii podmiotów:

– punktom serwisowym i warsztatom;
– naszym partnerom handlowym;
– naszym dostawcom usług IT, w tym świadczącym usługi hostingu strony internetowej, dostarczającym i serwisującym nasze systemy informatyczne;
– spółkom prowadzącym portale społecznościowe, na których prowadzimy profile – Facebook, LinkedIn, Instagram, Allegro;
– naszym dostawcom rozwiązań internetowych i marketingowych;
– naszym doradcom prawnym i podatkowym, audytorom, doradcom finansowym czy biznesowym;
– uprawnionym organom państwowym, sądom czy policji;
– zakładom ubezpieczeń;
– podmiotom zapewniającym finansowanie, w tym firmom leasingowym lub bankom;
– jeśli zdecydujemy się zbyć całość lub część naszego biznesu – ich nabywcom.

 

Państwa dane mogą zostać również udostępnione innemu dealerowi przez Producenta, który jak Motoryzacja ma podpisaną umowę dealerską. Dane te udostępniane są w celu świadczenia usług gwarancyjnych, pogwarancyjnych i innych usług oraz w celach marketingowych, o ile klient wyraził zgodę na cele marketingowe. Dotyczy to danych określonych powyżej, tj. w szczególności imienia i nazwiska, adresu, telefonu, e-maila, danych umowy, modelu i numeru identyfikacyjnego pojazdu.

Możemy przekazywać Państwa dane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym chińskim spółkom macierzystym stosując odpowiednie zabezpieczenie wynikające z przepisów prawa.

 

W ramach wewnątrzgrupowego transferu danych Producent udostępnia wyłącznie numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) i model samochodu (nie udostępniamy żadnych innych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.)  ze spółkami macierzystymi SAIC Motor Corporation Limited, 489 Weihai Road, Jing’an District, Szanghaj, 200041, Chiny oraz SAIC Motor INTERNATIONAL CO., LTD (SMIL), No.2119 Zhangyang Rd., Pudong, Szanghaj, Chiny.

 

 1. Współadministrowanie

 

W celu przetwarzania danych osobowych Motoryzacja i Producent jesteśmy współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO. Zgodnie z art. 26 RODO zawieramy umowę o współadministrowaniu z Producentem i ujawniamy istotę umowy osobom, których dane dotyczą. Główną treścią niniejszej umowy jest to, że my jako Administrator danych jesteśmy dla Państwa pierwszym punktem kontaktowym w sprawie dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15 i nast. RODO. Niezależnie od powyższego, mogą się Państwo skontaktować się zarówno z nami, jak i Producentem w celu skorzystania z praw osoby, której dane dotyczą. Wymieniając dane osobowe, opieramy się na naszych uzasadnionych interesach w zakresie działania wydajnego systemu dystrybucji, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na wykonywaniu zobowiązań umownych, w szczególności umowy gwarancyjnej, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.W przypadku dochodzenia roszczeń gwarancyjnych lub skorzystania z naszych usług gwarancyjnych lub innych usług związanych z pojazdem, przekażemy Państwa dane, w szczególności imię i nazwisko, dane umowy zakupu, datę pierwszej rejestracji pojazdu, model pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu, a także numer rejestracyjny do naszych autoryzowanych warsztatów,  które wymagają ich do wykonania usługi.

 

 1. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne danych osobowych w Motoryzacji

  wprowadziła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, w szczególności, aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie, aby Państwa dane nie uległy zniekształceniu, zniszczeniu czy nieuprawnionemu ujawnieniu. Motoryzacja zapewnia także, że również wszyscy dostawcy oraz podmioty, które mają dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wprowadziły odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz przestrzegają zasad przetwarzania opisanych w

niniejszej polityce.

 

 1. Okres przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania: Dane zebrane w celach określonych w niniejszym dokumencie będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne, w szczególności przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania naszego stosunku umownego.

Dane znajdujące się na dokumentach finansowych (faktury) – 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatków za daną transakcję

Dane na zamówieniach, umowach – 6 lat dla osób fizycznych i 3 dla osób prawnych

Zgody marketingowe – 3 lat od udzielania zgody lub ostatniego kontaktu marketingowego

Pliki „cookie”. Pliki stałe – zostaną w przeglądarce do czasu, aż samodzielnie je usuniesz lub gdy minie czas określony w parametrach pliku cookie. Pliki sesyjne – zostają tak długo, aż wyłączysz przeglądarkę, wyjdziesz z niej lub wylogujesz się ze strony internetowej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/392 rzeczywiste dane dotyczące danego pojazdu są gromadzone przez maksymalny okres 15 lat od dnia, w którym dane dotyczące tego pojazdu zostały po raz pierwszy zgłoszone Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Numery VIN i zebrane dane rzeczywiste są następnie przechowywane przez następujące okresy:

   • przez Administratora do momentu przekazania tych danych do Producenta
   • przez Producenta do momentu zgłoszenia tych danych w dniu 1 kwietnia każdego roku, ze skutkiem od 2023 r.,
   • przez organy i zakłady odpowiedzialne za badania przydatności do ruchu drogowego, do czasu przekazania tych danych do EOG lub do organu wyznaczonego przez państwa członkowskie do przekazywania danych do EOG,
   • przez organy wyznaczone przez państwa członkowskie do zgłaszania danych rzeczywistych do EOG, do czasu corocznego zgłaszania tych danych do dnia 1 kwietnia,
   • przez EOG; przez okres 20 lat od daty pierwszego przesłania danych do repozytorium danych biznesowych (BDR) EOG zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/392 lub do centralnego repozytorium danych zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/392.

Ponadto zabezpieczenie dowodów w zakresie ustawowych przepisów dotyczących przedawnienia może wymagać dalszego przechowywania. Dalsze przechowywanie przez ograniczony czas opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

 1. Prawa osoby fizycznej

W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO);

– prawo do sprostowania swoich danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO); prosimy o informowanie nas o zmianie Państwa danych, aby móc je zaktualizować, a także o ewentualnych zmianach Państwa preferencji co do kontaktu;

– prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 RODO);

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (Art. 18 RODO),

– prawo do przenoszenia Państwa danych (Art. 20 RODO).

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, zostaniecie Państwo o nią poproszeni i możecie taką zgodę wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z Administratorem podany w punkcie 1 Polityki. Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu – w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, Państwa dane nie będą dalej przetwarzane w takim celu.

Jeśli podają Państwo swoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak podmioty świadczącym usługi finansowe, Serwisom, takie podmioty działają jako niezależni administratorzy danych i mogą stosować inne środki bezpieczeństwa niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Strony innych podmiotów, do których linki umieszczane są na tej stronie także należą do innych administratorów danych.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzeci i organizacji międzynarodowych oraz proces zautomatyzowanego przetwarzania danych

 

Podane dane są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, a także w USA i Chinach. W przypadku krajów, w których Komisja nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, tak jak w przypadku USA i Chin, zasadniczo uzgadniamy standardowe klauzule ochrony danych UE z odbiorcami danych.

Co do zasady nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Jeśli zastosujemy te procedury w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Cię o tym osobno. Nie przetwarzamy również Twoich danych automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych (profilowanie).

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

 

W ramach naszego stosunku umownego muszą Państwo podać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, wykonania i rozwiązania stosunku umownego, tj. w szczególności umowy gwarancyjnej lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych zazwyczaj będziemy musieli odmówić zawarcia umowy lub nie będziemy już w stanie wykonać istniejącej umowy i być może będziemy musieli ją rozwiązać.

 

 1. Aktualizacje informacji o ochronie prywatności

 

Ze względu na stale zmieniające się warunki techniczne i ekonomiczne regularnie aktualizujemy naszą politykę prywatności. Aktualna wersja będzie dostępna online. Powiadomimy Cię indywidualnie w przypadku istotnych zmian.